การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1 /2532
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรวมโรงเรียนสาธิต

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ......
4.2 ขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมข้อความไว้ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 โครงการ International House

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
5.2 การเรียกตัวผู้ที่สอบได้สำรอง
5.3 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-02-18

Files

d2532-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/336.

Output Formats