การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 26 /2531
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.2 การขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
2.3 การประเมินผลวิชาพื้นฐานที่เป็นวิชาเรียนร่วม
2.4 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาคณาจารย์ทางด้านวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้ เงินกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐปี 2532
5.2 การรวมโรงเรียนสาธิต
5.3 ขอรับการสนับสนุนในการจัดการแสดง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-01-04

Files

d2532-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 21, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/335.

Output Formats