Browse Items (5 total)

  • Tags: กฐิน

P1432 2530.jpg
P1432-1444/2530- ขบวนแห่โดยมีกลองยาวนำหน้า
P1445-1459/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ทำพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนศาลา
P1460-1470/2530- พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ชาวบ้านจัดให้ รศ.นพ.สมพร โพธินาม

P464 2529.jpg
P464-470/2529- ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P471-472/2529- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ถวายผ้ากฐิน
P473/2529- ผู้ร่วมงานกฐิน

มข.009.JPG
ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
อธิการบดีถือผ้ากฐิน ด้านหลังเป็นพระธาตุพนม(มีนศ.และบุคคลในภาพ5คน)

P293 2526.jpg
P293-305/2526 - ขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P306-310/2526 - พิธีถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P311-318/2526 - ผู้เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2