Browse Items (7 total)

  • Tags: นักศึกษาใหม่

P281 2529.jpg
P281/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P282/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) ผูกข้อมือให้นักศึกษา
P288/2529- การแสดงโปงลาง

P697-700 ป้ายต้อนรับนักศึกษาใหม่
P701-704 บรรยากาศของรุ่นพี่ที่มาต้อนรับนักศึกษาใหม่
P705-715 นักศึกษาใหม่รวมกลุ่มและเดินแถวไปไหว้พระ

P108 2525.jpg
P108-109/2525- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 19 ณ อาคารพลศึกษา โดยมีศ.นพ.กวี ทังสุบุตร เป็นประธาน
(ภาพสี)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2