Browse Items (2 total)

  • Tags: พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

P281 2529.jpg
P281/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต กล่าว
P282/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ซ้าย) ผูกข้อมือให้นักศึกษา
P288/2529- การแสดงโปงลาง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2