Browse Items (7 total)

  • Tags: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

P1541 2532.jpg
P1541-1548 เสด็จฯ ถึงยังโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม
P1549-1555 ทรงประทับรอขณะเริ่มการประชุม
P1556-1557 บุคคล ? กล่าว
P1558-1559 อธิการบดี กล่าว
P1560-1565 [ชาวต่างชาติ] ? กล่าว
P1566-1569…

P120 2520.jpg
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-2 กันยายน 2520
P120-131-พิธีเปิดการอบรมโดยมีนายสุกิจ จุลละนันท์ เป็นประธาน
P132-135-ผู้ให้การอบรมครูใหญ่
P136-140-ผู้เข้าร่วมการอบรม
P141-146-พิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
P147-151-ถ่ายภาพหมู่

P1 2516.jpg
P1-4/2516- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2