Browse Items (1 total)

  • Tags: อบรมครูใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

P120 2520.jpg
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-2 กันยายน 2520
P120-131-พิธีเปิดการอบรมโดยมีนายสุกิจ จุลละนันท์ เป็นประธาน
P132-135-ผู้ให้การอบรมครูใหญ่
P136-140-ผู้เข้าร่วมการอบรม
P141-146-พิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
P147-151-ถ่ายภาพหมู่
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2