รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2560

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำผู้บริหารของสำนักหอสมุดชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
ระเบียบวาระที่ 1.3 กิจกกรรม Hackathon ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม ในงาน KKU MHealth
ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานงบประมาณ ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 4.2 โครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 4.3 การขออนุมัติกำหนดอัตราใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบที่ 1
ระเบียบวาระที่ 4.4 การขออนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรไปช่วยปฏิบัติราชการ
ระเบียบวาระที่ 4.5 ค่าปรับค้างชำระ
ระเบียบวาระที่ 4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่าย ในแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน งบประมาณรายได้ ตามประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการจากอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1qHAFPRSy7xX_rFv0e8Ar1QRNZMoJ9X40/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2560-02-15

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

2560-1

Text Item Type Metadata

Original Format

Text

Files

2560-1.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6571.

Output Formats