รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2562

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปผลดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 มีนาคม 2562)
ระเบียบวาระที่ 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.3 การแต่งตั้งผู้บริหารสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักหอสมุด โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์รัตน์
ระเบียบวาระที่ 1.5 รายงานความคืบหน้าปรับปรุงสำนักหอสมุดโดยบริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด
ระเบียบวาระที่ 1.6 การจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อชดเชยคาร์บอน
ระเบียบวาระที่ 1.7 รายงานผลการตรวจสอบภายในประเด็นการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ลับ)
ระเบียบวาระที่ 2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 4.2 การขอตั้งงบประมาณกลางปี2562 (เงินรายได้สำนักหอสมุด)
ระเบียบวาระที่ 4.3 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4.4 การขออนุมัติเพิ่มเติมประกาศสำนักหอสมุดว่าด้วยการเก็บค่าบริการ KKU Maker Space
ระเบียบวาระที่ 4.5 การแจ้งความเสียหายและขอรับการขอชดเชยที่เกิดจากการก่อสร้างบริเวณหลังร้าน LABrary
ระเบียบวาระที่ 4.6 ข้อเสนอราคางานปรับปรุงพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบรับอากาศแบบรวมศูนย์สำนักหอสมุด อาคาร1-2 และอาคารศูนย์สารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การขอลดหย่อนค่าปรับของนักศึกษา

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1bC_9KoxYPPuF8r1THr9G1NcUEwbG2NwL/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2562-04-30

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

2562-2

Text Item Type Metadata

Original Format

Text

Files

2562-2.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed July 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6575.

Output Formats