รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2563

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 - 15:30 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายโครงสร้างและบริหาร
ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 1.5 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID19)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนตำแหน่ง บรรณารักษ์เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 4.2 (ร่าง) ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ
ระเบียบวาระที่ 4.3 (ร่าง) ประกาศเรื่องมาตรการการใช้พื้นที่นั่งอ่านเดี่ยว
ระเบียบวาระที่ 4.4 แนวทางการให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 อธิกการบดีหารือและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปฏิบัติงานเป็นทีม
ระเบียบวาระที่ 5.2 การใช้งบประมาณการจัดซื้อ ระบบ RFID วงเงิน 10 ล้านบาท

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1RAJwHBeftrWd5lpVGxhnH8fqWXf4ZP5E/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2563-03-30

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

2563-1

Text Item Type Metadata

Original Format

Text

Files

2563-1รายงานคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด_ครั้งที่ 1-2563.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6576.

Output Formats