รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2563

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหาร
ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 1.4 รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1.5 กิจกรรมต่างๆ ในเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 คำของบประมาณเงินรายได้และงบจากส่วนกลาง ประจำปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบร่างประกาศการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียม ร่างระเบียบการใช้ห้องสมุด และอัตราธรรมเนียมการให้บริการ ฉบับใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบอนุมัติจัดหาและปรับแผนครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบนโยบายส่วนบุคคล (PDPA)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1joat-kuOAlAxcAVmaxZJkKuFxz4sivUY/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2563-07-16

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

20200716-2563-2-KKUL

Text Item Type Metadata

Original Format

Text

Files

20200716-2563-2-KKUL.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6577.

Output Formats