รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Dublin Core

Title

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

Subject

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2562(ปีงบประมาณ 2562)

Description

รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2562(ปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ( ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบการขอกำหนดอัตรากำลังใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุญาตเสนอพิจารณา ในระบบ google drive/e-form
ระเบียบวาระที่ 4.4 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน ตามระเบียบและประกาศการใช้ห้องสมุดใหม่ 2561
ระเบียบวาระที่ 4.5 การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสำหรับสมาชิกเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทึนวิจัยสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 4.7 เสนอขอความเห็นชอบการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพนายอาทิตย์ ปทุมชัย
ระเบียบวาระที่ 4.8 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการสำนักบริการวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4.9 การขอลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสำนักหอสมุด

Creator

สำนักหอสมุด

Source

https://drive.google.com/file/d/1tFIB3pKDhoTh4amlfDHzBLzU7JoEt0fj/view

Publisher

สำนักหอสมุด

Date

2561-11-27

Contributor

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Format

PDF

Language

TH

Type

Text

Identifier

2562-1

Files

2562-1.pdf

Citation

สำนักหอสมุด, “รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6574.

Output Formats