Browse Items (1 total)

  • Tags: การแบ่งส่วนราชการ

K03.jpg
การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2