Browse Items (2 total)

  • Tags: กองทุนวิจัย

068.pdf
ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2