Browse Items (2 total)

  • Tags: เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

d2538-20.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2538 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2538

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.15 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 11)…

D2519_16.pdf
วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2519 วันที่ 17 ธันวาคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องรายชื่อนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาภาคต้น
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาโครงการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
3.1 เรื่อง…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2