Browse Items (1 total)

  • Tags: ปี2519

d2519-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2519 และครั้งที่ 14/2519
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายประกอบเหตุผลที่จะให้ลูกจ้างหยุดงาน
ประจำสัปดาห์ 2 วัน
2.2 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2