การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระ
5 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

6 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541

7 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
7.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาวิทยาหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.3 (ร่าง) นโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2542

8 เรื่องเสนอใหม่
8.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.1.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2540)
8.1.2 เสนอนโยบายงบประมาณ ปี 2542
8.1.3 เสนอขอบรรจุหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมในการปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8
8.1.4 การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ
8.1.5 เสนอทบทวนการจัดสรรเงินรายได้จากกองทุนรวม 3%
8.1.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2542
8.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.2.1 เสนอร่างประมาณการรายได้-รายจ่ายโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2541
8.2.2 รายงานผลการดำเนินงานในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของคณะเกษตรศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-02-04

Files

d2541-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/612.

Output Formats