การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2541
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2541
3.3 เสนอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ
3.5 การจัดสรรเงินรายได้จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัยของหลักสูตรฯในลักษณะโครงการพิเศษ
3.6 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาฯ
3.7 เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งและทำหน้าที่คระทำงานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
3.8 โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
5.2 การขอเข้าเป็นสถาบันสมบทของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สถาบันพระบรมราชชนก
5.3 เสนอร่างประกาศและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสมทบในภาระหน้าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-04-08

Files

d2541-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/659.

Output Formats