การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่26

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่26

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 25/2531
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2532 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าตอบแทนควบคุมงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 การเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดตั้งกระทรวงมหาวิทยาลัย
4.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26.7 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4.3 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
4.4 การเสนอแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดงานฉลองปริญญากิตติมศักดิ์
5.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์
5.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-12-14

Files

d2531_26.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่26,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/658.

Output Formats