การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเผยแพร่ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดี ฯ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มต่างๆ ขอส่งผู้แทนเข้าสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและ เสนอแนะฯ
3.2 ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดี ฯ ถูกโจรกรรม
3.3 ผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2525
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร สอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบเองและหลักเกณฑ์การให้ ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2526
4.4 นโยบายการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่รวมทุกคณะ โดยหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการ สอน
4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
4.6 การพิจารณาผลงานของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์วัฒนธรรม
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
5.2 หนังสือสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
5.3 บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
5.4 บริการโทรศัพท์ทางไกล
5.5 สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-02-02

Files

d2526-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/660.

Output Formats