การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
4.1.2 ร่าง ประกาศฯเรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา
4.1.3 คณะศึกษาศาสตร์เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
- การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ร่างประกาศ มข. เรื่องการประกาศรับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546
- ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 ขอเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้คุณวุฒิมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( เพิ่มเติม)
4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 และรายงานของผู้สอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
4.2.3 บทสรุปจากหนังสือ As the Future Catches You : How Genomics & Other Forces are Changing Your life, Work, Health & Wealth
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-01-08

Files

dean2_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/661.

Output Formats