Browse Items (5690 total)

c2518-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

c2525_1.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2524 เมื่อวันที่ …

c2519-7.pdf
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรายงานข้อราชการของอธิการบดี
วาระที่ 3 การเสนอแต่งตั้งกรรมการร่างระเบียบการสรรหาอธิการบดีและคณะบดี
วาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 5…

c2516-10.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2515-2516
2.2…

c2519-8.pdf
วาระที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2519
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

c2525_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2525
ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม …

c2525_3.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2525
ณ ห้องประชุมชั้น3 ทบวงมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2525 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม …

c2525_4.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2525 …

c2525_5.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2525
ณ ห้องประชุม 3 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 …

c2525_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2525 เมื่อวันที่…

c2525_7.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2525
ณ ห้องประชุม 3 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2525 เมื่อวันที่ 31 …

c2522_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตีความใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.2 การรับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3…

c2525_8.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2525
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2525 …

c2521_1.pdf
1. การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2520

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 การเปลี่ยนชื่อตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2..3 …

c2522_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการรับนักเรียนเรียนดีของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2522
ระเบียบวาระที่ 2 …

c2524_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2525_9.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2525
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2525 …

c2522_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4…

c2524_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2524 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2521_2.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2521

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
2.1 การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
2.2 …

c2522_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

c2524_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2524 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2523_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2521_3.pdf
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2521
2. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
2.3 …

c2522_5 [1].pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี…

c2521_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2521
มีนาคมที่ประชุมมีมติให้แก้ไขดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 …

c2524_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2524 เมื่อวันที่ 13มีนาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c2522_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ…

c2523_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2523 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2521_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2521
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2