Browse Items (5690 total)

d2543-3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.14 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 …

d2543-17.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 …

d2543-16.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …

d2543-15.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2543 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 …

d2543-14.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.18 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.18.1 แนะนำคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนใหม่

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน …

d2543-12.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.13 เสนอผู้แทนคณบดี จำนวน…

d2543-2.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.10 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.10.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม…

d2544-2.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
2.1 ครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543
2.2 ครั้งพิเศษ 1/2543 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม …

d2544-3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
5 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2543…

d2544-4.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
9 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

10 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 …

d2544-5.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2544…

d2544-6.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
17 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

18 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544

19 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.4 ความก้าวหน้าของร่าง…

d2544-7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
21 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

22 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ …

d2544-8.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
25 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 …

d2544-9.pdf
ครั้งที่ 8/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
29 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

30 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2544

31 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

32 เรื่องเสนอใหม่
4.15 …

d2544-10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
33 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 …

d2544-11.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
37 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

38 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 11 เมษายน …

d2544-12.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
41 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544

42 รับรองรายงานการประชุมคณบดี

d2544-13.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
45 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปฏิทินกิจกรรมสำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2544

46 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันที่ 17 …

d 2530_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2530
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

d2544-14.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
49 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 …

d2530_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2530
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2544-23.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และมติได้รับการรับรองแล้ว
1.2 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 …

d2530_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2530
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ …

d2530_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2530
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการประเมินผลฝนหลวงพิเศษตามพระราชดำริ

d 2530_15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2530
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ …

d 2530_16.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2530
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้าย…

d 2530_17.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2530
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2530


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2530_18.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2530
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสำรวจความต้องการทุนศึกษาต่อ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ…

dean3_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 3/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2