Browse Items (315 total)

  • Tags: รายงานการประชุมสภา

c2515-5.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2515-6.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2514-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 การกำหนดไหว้ครูและแจกทุนการศึกษา
2.3 การไปประชุมและดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และฮ่องกงของอธิการบดี…

c2513-3-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2513
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
2.2 ระเบียบการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

c2514-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2520-1.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2520

ระเบียบวาระที่ 1. เสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2519 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2519

ระเบียบวาระที่ 2.…

c2517-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2516
และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาตาม
หนังสือที่ สร.ทม.0501/ว.673
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ฯพณฯ…

c2514-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดงานพิธีต้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร

c2516-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวน
คัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2517-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธุ์…

c2520_2.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2520 เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์2520

2. …

c2517-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการวัดผล
การศึกษา พ.ศ. 2516
2.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวนคัดค้าน

c2520_3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2520

2. …

c2517-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นายผล พันธุ์ประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ขอลาออก
จากกรรมการ
2.2…

c2511_03.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2517-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2517
2.2…

c2517-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2517
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2516-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใน
ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักาการในตำแหน่งคณบดี

c2517-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2517-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.2 ศ.ชลิต เวชชาชีวะ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี

c2516-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2518-2.pdf
วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๑๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๒.๑ การขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคาร
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ …

c2520_4.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2520

2. …

c2516-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เดินขบวนคัดค้านการบริหารงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

c2520_5.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2520 เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2520

2. …

c2518-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2518
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2518

วาระที่ …

c2516-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ …

c2518-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น …

c2519-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2519
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2519

วาระที่ 2 เรื่องที่อธิการบดีเสนอที่ประชุม
2.1 ขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 …

c2518-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2