Browse Items (5680 total)

c2520_3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2520

2. …

c2517-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นายผล พันธุ์ประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ขอลาออก
จากกรรมการ
2.2…

c2511_03.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2517-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2517
2.2…

c2517-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2517
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2516-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใน
ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักาการในตำแหน่งคณบดี

c2517-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

c2517-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.2 ศ.ชลิต เวชชาชีวะ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี

c2516-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2518-2.pdf
วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๑๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๒.๑ การขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคาร
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ …

c2520_4.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2520 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2520

2. …

c2516-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เดินขบวนคัดค้านการบริหารงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

c2520_5.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1. เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2520 เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2520

2. …

c2518-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2518
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2518

วาระที่ …

c2520_10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา …

c2516-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ …

c2518-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น …

c2519-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2519
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2519

วาระที่ 2 เรื่องที่อธิการบดีเสนอที่ประชุม
2.1 ขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 …

c2518-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ …

c2516-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2…

c2518-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 360 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518

วาระที่ …

c2519-2.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2518 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2518
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ
3.1…

c2516-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 งบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2…

c2519-3.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2519 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคัดค้านการสรรหาอธิการบดีแบบก้าวหน้า
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2518-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2518 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 422 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2518

วาระที่ …

c2519-4.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แต่งตั้งพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
2.2 การอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
2.3…

c2518-7-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย …

c2516-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 …

c2519-5.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2519 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอให้พิจารณา
2.1 ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และองค์การมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2519-6.pdf
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2519 เมื่อวันอังคารที่ 1 มุถุนายน 2519
วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 4…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2