Browse Items (35 total)

  • Tags: ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

c2525_4.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2525 …

c2524_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2523 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2523

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

c2522_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยฯ…

c_1 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

c_3 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

2535_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

c2543_4.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม …

c_2 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมแทนและขอลาประชุม
2. รายงานกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2531…

c_2 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์…

2544_7.pdf
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน …

council1_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม…

council5_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม…

council2_48.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ขอเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ…

2540_7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน …

2542_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การพ้นจากตำแหน่งคณบดีที่เกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่…

c_2 2533.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2533 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาชีวเคมี…

council1_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550…

council4_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม…

2537_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2537
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ …

council6_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรียนเชิญร่วมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี…

council7_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ
1.2 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย…

council8_50.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน…

council1_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2547
วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

council4_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2547
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2…

council7_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2547
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

d2528-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2528 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายละเอียดและปัญหาการคงสภาพนักศึกษาซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์
ตกออก ประจำปีการศึกษา…

d2544-7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
21 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

22 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ …

d 2530_14.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2530
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530

ระเบียบวาระที่ …

d2537-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8 /2537
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537
1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งพิเศษที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2