Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

P736 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P737 ประธาน กล่าว
P738-742 ประธานจุดเทียน เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P743-746 ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่
P747 พิธีจุดเทียน
P748-749 น้องใหม่ลอดซุ้ม

P1326 2532.jpg
P1325-1326 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1327-1329 ประธานจุดธูป เทียน บูชาบายศรี
P1330-1337 ประธานและผู้มาร่วมในพิธี ร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุ
P1338 ประธาน กล่าว
P1339-1341 ประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ
P1342 ผู้เกษียณอายุรับมอบดอกไม้

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735…

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…

P14 2509.jpg
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน 14 พฤศจิกายน 2509

P1726 2532.jpg
P1726-1730 ขบวนพาเหรดนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
P1731 ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวคำปฏิญาณตน
P1732 ประธานขณะรอเริ่มพิธี
P1733-1735 ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยป้ายผ้าแพร
P1736-1737 ตัวแทนนักกีฬาวิ่งนำคบไปจุดลงบนกระถางคบเพลิง

P1232 2532.jpg
P1232-1233 อธิการบดี กล่าว
P1234-1237 ประธาน กล่าว
P1238 ผู้มาร่วมในพิธี มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย
P1239-1243 ประธานกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร
P1244-1245 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี เยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำ
P1246-1249 บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ…

P818 ประธาน และคณะ ในพิธี
P819-820 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P821-825 นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานไหว้ครูไหว้อธิการบดี
P826-828 ประธานมอบโล่

มข.001.JPG
[จากซ้ายไปขวา] รศ.นพ.กวี ทังสุบุตร//รศ.นพ.สมพร โพธินาม//ศ.พิมล กลกิจ//ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ //รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

05-kawee-s.jpg
12 กันยายน 2518 - 4 มิถุนายน 2519 (รักษาการ)
12 พฤศจิกายน 2522 - 1 มกราคม 2523
2 มกราคม 2523 - 1 มกราคม 2526

06-noppadol-s.jpg
5 มิถุนายน 2519 - 4 กรกฎาคม 2519 (รักษาการ)
20 กันยายน 2526 - 19 กันยายน 2529
20 กันยายน 2532 - 19 กันยายน 2535

c2511_01.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 …

c2512_2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
3.2 ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม
และดูงาน…

c2512_3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2512
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นของ ฯพณฯ พจน์ สารสิน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2512_4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2512
2.2 กรมพัฒนาที่ดินยินดีให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

c2512_5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สภามหาวิทยาลัย Manitoba ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

c2513-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2513
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513 – 2514
2.2 เรื่องการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โครงการ 5 ปี (พ.ศ.2514-2518)
2.3…

c2514-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 รายงานการไปดูงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2514-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 การกำหนดไหว้ครูและแจกทุนการศึกษา
2.3 การไปประชุมและดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และฮ่องกงของอธิการบดี…

c2514-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2516-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 งบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2