Browse Items (1 total)

  • Tags: พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเด่น

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2