Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

มข.492.JPG
แผ่นพับเสนอตัวเป็นอธิการบดี มข.2555

P2035-2038 บรรยากาศในงานแถลงข่าว
P2039-2042 อธิการบดีให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกห้องแถลงข่าว
P2043 บุคคล? ให้สัมภาษณ์
P2044-2045 อธิการบดี และผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพระหว่างการให้สัมภาษณ์

P223 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ

P154 2517.jpg
P154-156/2517- ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น.…

01-poj-s.jpg
14 มิถุนายน 2509–9 เมษายน 2512

พ.ศ. 2513 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P1 2509.jpg
P1/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2509

P2 2509.jpg
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิถุนายน 2509

videoplayback (2).mp4
วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P1592 2532.jpg
P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638…

P11 2517.jpg
P11-15/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2517-2518
ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี

P250 2519.jpg
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
P266/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวให้โอวาท
P267-269/2519-นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

02-pimon-s.jpg
10 เมษายน 2512 - 2 กันยายน 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

council9_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1…

council10_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2546_3.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 …

2542_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มี)…

c_4 2533.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2533 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c_6 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2532
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม …

c_2 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์…

c_1 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม …

c_4 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2529 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2