Browse Items (315 total)

  • Tags: รายงานการประชุมสภา

c2543_6.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 189/2543) เรื่อง
1.2.2 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร…

c2543_5.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
1.2.2 นิตยสาร Asiaweek จัดอันดับ MBA ประจำปี…

c2543_4.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม …

c2543_3.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ …

c2543_2.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร…

c2543_10.pdf
ระเบียบวาระที่
1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2543-16 ตุลาคม…

c2543_1.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2543) เรื่อง ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร…

2542_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 เปลี่ยนแปลงวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

2542_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับที่ 396/2542) เรื่อง ประกาศการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
1.2.2…

2542_7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การพ้นจากตำแหน่งคณบดีที่เกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่…

2542_4.pdf
รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดีและผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์
1.2.2…

2542_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 พิธีมอบเสื้อสามารถและโล่เกียรติยศให้แก่นักศึกษา
1.1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)
4.1.1…

2542_11.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 การตอบขอบคุณของพลเอกพิเดล วอลเดช รามอส
1.2.2 หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2542 หน้าที่ 13 ลงข่าวเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯถวาย ถวาย…

2542_10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในเดือนธันวาคม 2542
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 งานเลี้ยงฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และพระธาตุพนมทองคำ
ระเบียบวาระที่ 2…

2542_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มี)…

c2541_9.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541…

c2541_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

c2541_5.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย …

c2541_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

c2541_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

c2541_2.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541

3. …

c2541_1.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม …

2540_9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2540…

2540_8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับเชิญเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.…

2540_7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน …

2540_6.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น …

2540_5.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน …

2540_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2