Browse Items (60 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2530

P1693 2530.jpg
P1693-1695 Director of BRI มหาวิทยาลัย McGill ประเทศแคนนาดา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.นพ.สมพร โพธินาม ณ ห้องอธิการบดี

P120 2530.jpg
P120-121/2530- Dr.Prinz, Dr.Kafkafi และ Mrs.Bar-Lev. ผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลได้เข้าเจรจาในโครงการความร่วมมือเรื่องการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้แทนประเทศอิสราเอลและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

P1432 2530.jpg
P1432-1444/2530- ขบวนแห่โดยมีกลองยาวนำหน้า
P1445-1459/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ทำพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนศาลา
P1460-1470/2530- พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ชาวบ้านจัดให้ รศ.นพ.สมพร โพธินาม

P17 2530.jpg
P17-20/2530 - (ในห้องประชุม1)
P21-28/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P29/2530.- การแสดง
P30-31/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ขวา)มอบรางวัลแก่นักแสดง
P32-38/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย)

P1471 2530.jpg
P1471-1476/2530- ต้อนรับที่สนามบิน
P1477/2530- ชาวต่างชาติเพศหญิงกล่าว
P1478/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1479-1485/2530- บรรยากาศการแสดง ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์
P1486/2530- รศ.ยุพิน เตชะมณี มอบของที่ระลึก

P1021 2530.jpg
P1007-1012/2530- ถ่ายภาพหมู่อธิการบดี
P1013-1015/2530- มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
P1016-1030/2530- อธิการบดีร่วมประชุม
P1031-1040/2530- งานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

P122 2530.jpg
P122-127/2530- การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2530 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

P96 2530.jpg
P96-98/2530- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2529

P191 2530.jpg
P191/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P192-204/2530 - การแสดง
P205-206/2530 - ผู้ชม
P207 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย) มอบของที่ระลึก
P208/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (ขวา) มอบของที่ระลึก
P209/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน

P1862 2530.jpg
P1962-1971 นักกีฬาเข้าแถวหน้าตึกอธิการบดี (สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง, สีชมพู)
P1972-1974 กล่าวรายงาน
P1975 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าวเปิด
P1976 รศ.นพ.สมพร โพธินาม ชูทบอลลงตะกร้าแชร์บอล
P1977 รศ.นพ.สมพร โพธินาม และ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์…

P1214 2530.jpg
P1214-1215/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1216-1217/2530 - ทหารในเครื่องแบบกล่าว
P1218/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

P1687 2530.jpg
P1687-1692 การแสดงลำตัดคณะแม่ประยูรและเพลงจากชินกรไกรราชเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

P523 2530.jpg
P523-533 ขบวนพาเหรด
P534-538 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด
P539-541 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P542-543 การกล่าวเปิดการแข่งขัน
P544 ปล่อยลูกโป่งป้ายกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย
P545 การนำกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬา
P546 ภาพหมู่ทีมฟุตบอลผู้บริหาร

P1141 2530.jpg
P1105-1100/2530 - [ ตามป้าย ] : ศร.ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย ฯ ด้วยความศรัทธาและเต็มใจยิ่ง 15 สิงหาคม 2530 โดยมี พล.อ.ชลวลิต ยงใจยุทธ ให้การต้อนรับ
P1110-1114/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

P1487 2530.jpg
P1487-1499/2530- ขบวนแห่กระทงและนางนพมาศของหน่วยงานต่างๆ
P1500-1505/2530- ประชาชนลอยกระทง ณ บึงสีฐาน
P1506-1509/2530- การประกวดนางนพมาศ

P1306 2530.jpg
P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำนักศึกาถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1314/2530- วงโยธวาธิต
P1315/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ กล่าว
P1317-1319/2530-…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2