Browse Items (2 total)

  • Tags: สาธารณรัฐประชาชนจีน

P17 2530.jpg
P17-20/2530 - (ในห้องประชุม1)
P21-28/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน
P29/2530.- การแสดง
P30-31/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ขวา)มอบรางวัลแก่นักแสดง
P32-38/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2