Browse Items (5 total)

  • Tags: วันสงกรานต์

P386 2530.jpg
P386-396/2530 - พิธีตักบาตร
P386/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ) และ ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P387/2530 - รศ.ภรณี ศิริโชติ (เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ)
P388/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (เสื้อลายฟ้า)
P391/2530 - ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี …

P474 2531.jpg
P474-479/2531- พิธีรดน้ำดำหัว รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในวันสงกรานต์ ณ ตึกอธิการบดี 1(ชั้น2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2