Browse Items (28 total)

  • Tags: 2518

c2518-2.pdf
วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๑๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๒.๑ การขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคาร
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ …

c2518-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2518
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2518

วาระที่ …

c2518-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น …

c2518-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ …

c2518-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 360 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518

วาระที่ …

c2518-7-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย …

c2518-8.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

c2518-7.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2518 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 422 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2518

วาระที่ …

P5 2518.jpg
P6-29/2518- พิธีทำบุญตักบาตร
P30-59/2518- กีฬาวันสถาปนามหาวิทยาลัย
P60-66/2518- การแสดงผลิตภัณฑ์เกษตร

P67 2518.jpg
P67-70/2518- พิธีปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์และดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัยได้รับเชิญมาพูด เรื่อง “แนวความคิดสำหรับบัณฑิตกับสังคมปัจจุบัน”

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P92 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 10 เม.ย. 2518
P92-146/2518- นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, บ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, บ้านสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น, …

P147 2518.jpg
P147/2518- การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P148 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P152 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 2518
P152-153/2518- Mr.G.G.Turbott ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีศาตราจารย์พิมล กลกิจให้การต้อนรับ

P154 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2518
P154-172/2518- การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

P185 2518.jpg
P185-203/2518- การต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 ที่สถานีรถไฟลอดซุ้มไม้ “ขอนแก่น” และสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และเดินทางสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย

P205 2518.jpg
P205-210/2518- พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12

P223 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ

P242 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2518
P242-247/2518- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P271 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค. 2518
P271-277/2518- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ” จัดโดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2