Browse Items (3 total)

  • Tags: หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P147 2518.jpg
P147/2518- การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2