Browse Items (2 total)

  • Tags: คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P15 2510.jpg
P15-25/2510- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2510-2511 ณ คณะวิทยาศาสตร์ – อักษรศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2510
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2