Browse Items (1 total)

  • Tags: องค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย

P242 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2518
P242-247/2518- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับองค์การต่อต้านความอดอยากแห่งออสเตรเลีย(FAO และ Australian FFHC) จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับทุ่งหญ้าเขตร้อนแก่นักวิชาการ 9 ประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2