Browse Items (3 total)

  • Tags: สัมภาษณ์

P154 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2518
P154-172/2518- การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

P148 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 12-16 พ.ค. 2518
P148-151/2518- การสัมภาษณ์นักเรียนใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2