Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2546

dean19_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2546
วันพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2546 เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean16_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546…

dean15_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2546
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2546 เมื่อพุธวันที่ 2 กรกฎาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean14_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2546
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546…

dean13_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 12/2546 เมื่อพุธวันที่ 4 มิถุนายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

dean10_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 9/2546…

dean_ex18Nov46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean9_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

dean7_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 มี.ค.…

dean2_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. …

dean20_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2546
วันพุธที่ 15 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 19/2546 เมื่อพุธวันที่ 10 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean17_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2546
วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 16/2546 เมื่อพุธวันที่ 6 สิงหาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean12_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
ระเบียบวาระที่…

dean11_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภา 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1…

dean8_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2546…

dean6_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2546


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …

dean5_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean4_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ…

dean3_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 3/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2