Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

c2526_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 …

c2526_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2526_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 รายงานกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 …

c_1 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม …

c_2 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์…

c_6 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2532
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม …

council9_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การดำเนินการประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1…

council10_49.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c_4 2533.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2533 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2533
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2546_3.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 …

2542_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มี)…

P1 2509.jpg
P1/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2509

P2 2509.jpg
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิถุนายน 2509

P14 2509.jpg
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน 14 พฤศจิกายน 2509

P11 2517.jpg
P11-15/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2517-2518
ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี

P1 2516.jpg
P1-4/2516- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่น อธิการบดี คณบดี นายแพทย์ประมุข จันทวิมล นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และแจกอาหารเครื่องใช้แก่ราษฎรที่ยากจนใน ตำบลโนนศิลา …

P154 2517.jpg
P154-156/2517- ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น.…

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P250 2519.jpg
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
P266/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวให้โอวาท
P267-269/2519-นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

P223 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2