Browse Items (85 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2532

- รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
- ประธาน กล่าว
- ขบวนพาเหรดคณะสีต่าง ๆ
- การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- ประธานขึ้นกล่าวและมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
- บรรยากาศภายในงานเลี้ยงสังสรรค์

P2048-2064 บัณฑิตถ่ายภาพหมู่
P2065-2072 รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี,…

P2035-2038 บรรยากาศในงานแถลงข่าว
P2039-2042 อธิการบดีให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกห้องแถลงข่าว
P2043 บุคคล? ให้สัมภาษณ์
P2044-2045 อธิการบดี และผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพระหว่างการให้สัมภาษณ์

P1926 2532.jpg
P1926 นายศักดา อ้อพงษ์ กล่าว
P1927-1928 ประธานในพิธี (ไม่ทราบชื่อ) กล่าว
P1929 บรรยากาศในพิธีเปิด
P1930-1936 ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดี และบุคคลสำคัญร่วมในพิธีผูกเสี่ยว
P1937-1951 พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกเสี่ยว
P1952-1981…

P1860 2532.jpg
P1860 พิธีปล่อยขบวนรถ
P1861-1864 ขบวนรถเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1865-1870 ขบวนรถเดินทางถึงอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
P1871-1891 ลำเลียงสิ่งของลงจากรถ และพูดคุยกับชาวบ้าน
P1892-1906 ชาวบ้านและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
P1907-1915…

P1810 2532.jpg
P1810 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1811-1813 ประธาน, บุคลากร และนักศึกษา ร่วมฟังพระสงฆ์สวด
P1814-1819 ประธานนำบุคลากรและนักศึกษาใส่บาตรอาหารแห้ง
P1820 บริเวณรวบรวมและคัดแยกอาหารแห้ง

P1744 2532.jpg
P1744-1759 ขบวนแห่กระทงจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1760-1763 ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่
P1764 ประธานลอยกระทง
P1765-1772 บรรยากาศการลอยกระทงและพลุไฟ

P1726 2532.jpg
P1726-1730 ขบวนพาเหรดนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
P1731 ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวคำปฏิญาณตน
P1732 ประธานขณะรอเริ่มพิธี
P1733-1735 ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยป้ายผ้าแพร
P1736-1737 ตัวแทนนักกีฬาวิ่งนำคบไปจุดลงบนกระถางคบเพลิง

P1698 2532.jpg
P1698-1699 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1700-1701 ประธานนำกล่าวคำถวาย
P1702-1707 ประธานถวายผ้ากฐินและปัจจัยต่าง ๆ แก่พระสงฆ์ และกรวดน้ำ โดยมี รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรร่วมถวายด้วย
P1708-1710…

P1670 2532.jpg
P1670 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1671-1680 พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
P1681 โต๊ะรับบริจาคร่วมทำบุญกฐิน

P1658 2532.jpg
P1658 ดร.พิมพ์ใจ ภิบาลสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว
P1659-1662 พระพยอม เทศนาธรรม
P1663-1665 บรรยากาศการฟังธรรม มี อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมฟังด้วย

P1592 2532.jpg
P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638…

P1541 2532.jpg
P1541-1548 เสด็จฯ ถึงยังโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม
P1549-1555 ทรงประทับรอขณะเริ่มการประชุม
P1556-1557 บุคคล ? กล่าว
P1558-1559 อธิการบดี กล่าว
P1560-1565 [ชาวต่างชาติ] ? กล่าว
P1566-1569…

P1513 2532.jpg
P1513-1515 อธิการบดี มอบเสื้อครุยแก่ Rt. Hon. Ressell Marshall
P1516 บุคคล ? กล่าว
P1517 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
P1518 อธิการบดี กล่าว
P1519-1521 Rt. Hon. Ressell Marshall กล่าว
P1522-1524 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบปริญญาแก่ Rt. Hon.…

P1325 2532.jpg
P1325-1326 ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P1327-1329 ประธานจุดธูป เทียน บูชาบายศรี
P1330-1337 ประธานและผู้มาร่วมในพิธี ร่วมผูกข้อมือผู้เกษียณอายุ
P1338 ประธาน กล่าว
P1339-1341 ประธานมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ
P1342 ผู้เกษียณอายุรับมอบดอกไม้
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2