Browse Items (60 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2530

P1672 2530.jpg
P1672-1675/2530- รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ กล่าวและพิธีเปิด
P1676-1677/2530 - การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
P1678-1679/2530- [ตามป้าย] งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณี มข.-มช. ครั้งที่ 19

P1141 2530.jpg
P1105-1100/2530 - [ ตามป้าย ] : ศร.ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย ฯ ด้วยความศรัทธาและเต็มใจยิ่ง 15 สิงหาคม 2530 โดยมี พล.อ.ชลวลิต ยงใจยุทธ ให้การต้อนรับ
P1110-1114/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

P1096 2530.jpg
P1096/2530- รศ.ศรีสุมนต์ สีตะธนี กล่าวรายงาน
P1097/2530- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
P1098/2530 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ตัดริบบิ้น
P1099-1104/2530- ผู้มาร่วมงาน

P1270 2530.jpg
P1270/2530- พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ เดินทางมาถึง โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีให้การต้อนรับ
P1271/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
P1272/2530- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ…

P1060 2530.jpg
P1060-1064/2530- ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
P1065-1084/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ
P1085-1088/2530 - พิธีวางพานพุ่มและสดุดี

P1487 2530.jpg
P1487-1499/2530- ขบวนแห่กระทงและนางนพมาศของหน่วยงานต่างๆ
P1500-1505/2530- ประชาชนลอยกระทง ณ บึงสีฐาน
P1506-1509/2530- การประกวดนางนพมาศ

P1554 2530.jpg
P1555 กล่าวรายงาน
P1556-1557 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1558-1562 รศ.นพ.สมพร โพธินาม มอบรางวัล
P1563 การแสดงของนักเรียนสาธิต
P1564 รศ.นพ.สมพร โพธินาม ตัดริบบิ้นเปิดงาน
P1565-1568 รศ.นพ.สมพร โพธินาม เดินชมนิทรรศการ

P1267 2530.jpg
P1267/2530- สภาพทั่วไปของโรงอาหาร 1
P1268/2530- สภาพโต๊ะ เก้าอี้ภายในโรงอาหาร 1
P1269/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม บันทึกความเรียบร้อย

P1471 2530.jpg
P1471-1476/2530- ต้อนรับที่สนามบิน
P1477/2530- ชาวต่างชาติเพศหญิงกล่าว
P1478/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1479-1485/2530- บรรยากาศการแสดง ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์
P1486/2530- รศ.ยุพิน เตชะมณี มอบของที่ระลึก

P1021 2530.jpg
P1007-1012/2530- ถ่ายภาพหมู่อธิการบดี
P1013-1015/2530- มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
P1016-1030/2530- อธิการบดีร่วมประชุม
P1031-1040/2530- งานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

P1250 2530.jpg
P1250/2530- นักกีฬากล่าวปฏิญาณ
P1251/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีกล่าว
P1252-1253/2530- ภาพบรรยากาศ นักศึกษาถือป้ายการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
P1254/2530- ภาพบรรยากาศเข้าร่วมพิธีเปิด
P1255/2530- นักกีฬาจุดคบเพลิง เปิดพิธี
P1256/2530-…

P1862 2530.jpg
P1962-1971 นักกีฬาเข้าแถวหน้าตึกอธิการบดี (สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง, สีชมพู)
P1972-1974 กล่าวรายงาน
P1975 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าวเปิด
P1976 รศ.นพ.สมพร โพธินาม ชูทบอลลงตะกร้าแชร์บอล
P1977 รศ.นพ.สมพร โพธินาม และ ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์…

P1432 2530.jpg
P1432-1444/2530- ขบวนแห่โดยมีกลองยาวนำหน้า
P1445-1459/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม ทำพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนศาลา
P1460-1470/2530- พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ชาวบ้านจัดให้ รศ.นพ.สมพร โพธินาม

P1825 2530.jpg
P1825-1827 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพฯ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาจาลึกลงหลุม
P1828-1830 วงดุริยางค์นำขบวนคณาจารย์…

P191 2530.jpg
P191/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P192-204/2530 - การแสดง
P205-206/2530 - ผู้ชม
P207 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม (ซ้าย) มอบของที่ระลึก
P208/2530 - ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (ขวา) มอบของที่ระลึก
P209/2530 - รับประทานอาหารร่วมกัน

P1693 2530.jpg
P1693-1695 Director of BRI มหาวิทยาลัย McGill ประเทศแคนนาดา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.นพ.สมพร โพธินาม ณ ห้องอธิการบดี

P1687 2530.jpg
P1687-1692 การแสดงลำตัดคณะแม่ประยูรและเพลงจากชินกรไกรราชเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมไทยศึกษา ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพ

P1680 2530.jpg
P1680-1686 พิธีเปิดงานทันตกรรมเทิดพระเกียรติ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม เป็นประธาน

P1810 2530.jpg
P1810-1813 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ และผู้ร่วมพิธี
P1814-1815 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าวรายงาน
P1816-1817 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ กล่าว
P1818-1819 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ ตัดริบบิ้นเปิดสวนฯ
P1820-1821 พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ…

P1306 2530.jpg
P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม นำนักศึกาถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1314/2530- วงโยธวาธิต
P1315/2530- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ กล่าว
P1317-1319/2530-…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2