Browse Items (2 total)

  • Tags: โครงการอีสานเขียว

P1270 2530.jpg
P1270/2530- พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ เดินทางมาถึง โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีให้การต้อนรับ
P1271/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ
P1272/2530- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ…

P351 2533.jpg
P351-355-ชมโครงการเลี้ยงแย้
P356-357-ชมแปลงปลูกถั่วไร้ค้าง
P358-359-พื้นที่รอบ ๆ โครงการ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2