Browse Items (5690 total)

c_5 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 …

c_6 2528.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2528 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2528

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_6 2529.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2529 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 3 …

c_7 2529.pdf
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2529
วาระที่ 3…

c2526_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 จุดยืนของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 …

c_1 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2526 เมื่อวันที่ 16ธันวาคม 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c2526_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c_2 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1. …

c2526_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_1 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.2 รายงานข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …

C_3 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c_ 2 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบทุนการศึกษา
1.2 รายงานข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …

c_1 2530.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 …

c_4 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

c_ 3 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2534
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2534

ระเบียบวาระที่ …

c2526_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเสนอหลักการที่สมควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ …

c_5 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
1.2 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2527 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน…

2538_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2537
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ …

c_4 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2534
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

c2526_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

2538_2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2538
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538

ระเบียบวาระที่ …

c_5 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2534
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

ระเบียบวาระที่ …

c_6 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2527 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 …

c_2 2530.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง External Relations …

c_6 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2534

ระเบียบวาระที่ …

2538_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สารและคำประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดีต่อ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ในวันพิธีมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษศาสตรเกษตร
1.2 เอกสารงานวิจัย

ระเบียบวาระที่ …

c2526_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.3 รายงานกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 …

C_7 2527.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2527 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c_7 2534.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2534

ระเบียบวาระที่ …

2538_4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2538
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2