Browse Items (111 total)

  • Tags: อธิการบดี

P868 พิธีกร กล่าว
P869-873 ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี
P874-876 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 1 แถลงนโยบาย
P877-879 รศ.ดร.บุญฤา วิไลพล ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 2 แถลงนโยบาย
P880-887 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์…

P818 ประธาน และคณะ ในพิธี
P819-820 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P821-825 นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานไหว้ครูไหว้อธิการบดี
P826-828 ประธานมอบโล่

P736 รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P737 ประธาน กล่าว
P738-742 ประธานจุดเทียน เริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ
P743-746 ประธานและผู้ทรงคุณวุฒิ ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่
P747 พิธีจุดเทียน
P748-749 น้องใหม่ลอดซุ้ม

P727 อธิการบดี, ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
P728 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P729-730 ประธาน กล่าว
P731 ประธานมอบรางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น
P732-735…

P122 2530.jpg
P122-127/2530- การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2530 โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

มข.001.JPG
[จากซ้ายไปขวา] รศ.นพ.กวี ทังสุบุตร//รศ.นพ.สมพร โพธินาม//ศ.พิมล กลกิจ//ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ //รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ

P603 2528.jpg
P608 - ดร.เมเจอร์(ซ้าย) รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต (ขวา)
P609- ดร.เมเจอร์

P278 2518.jpg
P278-280/2518- Mr.Frank Albert ผู้อำนวยการ USIS ขอนแก่นเข้าพบศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีเพื่อมอบหนังสือตำราวิชาการต่างๆ ให้แก่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวน 110 เล่ม

P821 2522 (ด้านหลัง).jpg
P821-839/2552- บรรยากาศการพบปะสังสรรค์กับนักศึกษา
P840-843/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษารับประทานอาหารร่วมกัน
P844-847/2552- อธิการบดี รองอธิการบดี อาจารย์และนักศึกษาร้องเพลงและจับมือเพื่อแสดงถึงความสามัคคีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P223 2518.jpg
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย. 2518
P223/2518- เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ

P250 2519.jpg
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
P266/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวให้โอวาท
P267-269/2519-นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

P71 2518.jpg
P71-72/2518- คณะผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศต่างๆ 3 ประเทศได้เดินทางมาเยี่ยมคำนับ ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดี และเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์

P154 2517.jpg
P154-156/2517- ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2