Browse Items (1 total)

  • Tags: การปราศรัยแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ

P868 พิธีกร กล่าว
P869-873 ผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นอธิการบดี
P874-876 ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 1 แถลงนโยบาย
P877-879 รศ.ดร.บุญฤา วิไลพล ผู้เข้ารับการหยั่งเสียง หมายเลข 2 แถลงนโยบาย
P880-887 ผศ.นพ.พิสิฎฐ์…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2