Browse Items (145 total)

  • Tags: สำนักหอสมุด

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง

068.pdf
ออกประกาศกองทุนวิจัยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสำนักหอสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนสถมรรถนะในการปฏิบัติงาน

067.pdf
เพื่อให้การบริการของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

K03.jpg
การสมควรให้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการใหม่ เพื่อรองรับบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น

2021-02-081612759267.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในภารกิจด้านอาคารสถานที่เเละยานพาหนะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612926631.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612926844.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613017666.pdf
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

119.pdf
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612937160.pdf
เพื่อให้การดูเเลจัดการงานอาคารสถานที่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612934721.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

120.pdf
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

093.pdf
เพื่อให้การดำเนินงานรับ-ส่งเอกสารงานสารบรรณกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-111613012063.pdf
เพื่อให้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสานยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพเเละสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

078.pdf
เพื่อให้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสานยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพเเละสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2021-02-111613014168.pdf
เพื่อใช้เป็นมาตรการให้บุคลากรเเละนักศึกษานำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดพื้นที่นั่งอ่านของสำนักหอสมุดเเละห้องสมุดคณะภายใต้สังกัดสำนักหอสมุด เป็นบางส่วน

080.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

139.pdf
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

2560-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรียนแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 2
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2560-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำผู้บริหารของสำนักหอสมุดชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2561-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
ระเบียบวาระที่ 1.2…

2562-1.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2562(ปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด

ระเบียบวาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ( ช่วงวันที่ 1…

2562-2.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 สรุปผลดำเนินงานของสำนักหอสมุด (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30…

2563-1รายงานคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด_ครั้งที่ 1-2563.pdf
รายงานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:30 - 15:30 น. โดยการประชุมออนไลน์ทางไกล Google Meet

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2