Browse Items (19 total)

  • Tags: ปี2522

d2522-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2522
และครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2522-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2522 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การแบ่งส่วนราชการในคณะสาสุขศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ …

d2522-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2522 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 …

d2522-25.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2522 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
2.2 การดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดีฯ
วาระที่ …

d2522-24.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2522 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โรงเรียนชุมชนในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
วาระที่ …

d2522-23.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2522 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่
วาระที่ 3 เรื่อเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2522-22.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2522 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
2.2 เบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วาระที่ …

d2522-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2522 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุตรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าประจำ

d2522-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2522 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 วิชาที่จะใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.2 …

d2522-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2522 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ ประจำคณะ พ.ศ. 2522
2.2 …

d2522-19.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2522 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เอกสารประการสมัครสอบนักเรียนเรียนดี
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2522-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2522 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่อเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 …

d2522-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2522 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2522-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2522 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ. 2522
2.2 …

d2522-14.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2522 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาค
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ …

d2522-13.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2522 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ …

d2522-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการดำเนินการและโทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2522-11.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
2.2 …

d2522-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 37/2521 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2521
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2