Browse Items (25 total)

  • Collection: ภาพถ่ายปี 2517

P299 2517.jpg
ระหว่างวันที่27 ธ.ค. 2517-
4 ม.ค. 2518
P299-315/2517- การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ของนักศึกษา มข.

P174 2517.jpg
P174/2517- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม …

P154 2517.jpg
P154-156/2517- ฯพณฯ เอ็มแอล จอห์นสตัน เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2517 เวลา 11.45 น.…

P132 2517.jpg
P132-136/2517- พิธีไหว้ครูมอบทุนการศึกษา มอบรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ พีละนิธิ และมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P126 2517.jpg
P126-131/2517- ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล บรรยายเรื่อง “การทำฝนเทียม” และ “น้ำมันที-อีเทอร์พัล” ให้บรรดาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P103 2517.jpg
P103-106/2517- พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 โดยมีนายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

P90 2517.jpg
P90-102/2517-รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P50 2517.jpg
P50-55/2517-พิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้า
P58-73/2517-กิจกรรมรับน้อง

P32 2517.jpg
P32-49/2517- การต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น 11 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ลอดซุ้มไม้ขอนแก่น ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลังเมืองและสักการะพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ในตอนเย็นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

P29 2517.jpg
P29-31/2517- เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น นำนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าพบและสัมภาษณ์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโครงการศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …

P23 2517.jpg
P23-24/2517- พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7 ณ บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เวลา 14.30 น. โดยมีนายสืบ รอดประเสริฐ ปลัดจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการที่อธิการบดีและภริยา …

P16 2517.jpg
P16-22/2517- การประชุมคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

P11 2517.jpg
P11-15/2517- ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2517-2518
ณ ห้องประชุมตึกอธิการบดี

P6 2517.jpg
P6-10/2517- พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P1 2517.jpg
P1-5/2517- สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทับบกร่วมจัดแสดงโดดร่มดิ่งพสุธา รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 มกราคม 2517
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2