Browse Items (17 total)

  • Tags: คณะวิทยาศาสตร์

c2515-3.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลัย
2.2 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2515
วาระที่ 3 …

c2515-6.pdf
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2511_03.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2516-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใน
ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักาการในตำแหน่งคณบดี

c2519-8.pdf
วาระที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2519
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2522-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการดำเนินการและโทษของผู้ฝ่าฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

d2541-25.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

P483 2528.jpg
P483 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

P318 2531.jpg
P318-320/2531- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี และทีมผู้บริหารฟังบรรยายสรุป วิทยาลัยสุรนารี(มทส.ในปัจจุบัน) ณ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P915 2533.jpg
P915 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
P916-918 ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงาน
P919-920 รศ.นพ.ชนินทร์ มหรรฆานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา
P921-924…

P960 2533.jpg
P960 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
P961-962 ประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ
P963-972 หน่วยงานต่าง ๆ ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมรูป
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2